Erstatnings- & Forsikringssager

Arbejdsskader

Er du kommet til skade på dit arbejde, kan vi hjælpe dig med at få din skade anerkendt som en arbejdsskade i Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskader kan i den forbindelse være båder gener og lidelser, der er opstået ved en arbejdsulykke men også over en længere periode.

Ikke alle dine erstatningskrav kan dækkes via Arbejdsskadestyrel-sen. Har du tabt arbejdsfortjeneste, dækkes kravet kun, såfremt din arbejdsgiver eller en anden er ansvarlig for din skade. Vi har omfat-tende erfaring i at undersøge, om du har mulighed for at rejse et erstatningskrav mod din arbejdsgiver eller dennes erhvervsansvars-forsikring. Du kan læse mere om arbejdsskader og Arbejdsskadestyrelsen på www.ask.dk

Trafikskader

Er du kommet til skade i trafikken, som passagerer, fører af bil, motorcykel, knallert, cykel eller som gående, kan vi hjælpe dig med at behandle din sag mod ansvarsforsikringsselskabet. Vi vil vurdere hvilke erstatningskrav du kan rejse mod ansvarsforsikringssel-skabet og din egen ulykkesforsikring. Har du allerede modtaget erstatning, kan vi gennemgå din sag og vurdere, om du har fået det korrekte beløb.​

Patientskader

Har du været under behandling på sygehus, hos praktiserende læge, kiropraktor eller lign., kan det hænde, at du er blevet fejlbehandlet, og at der herved er sket en skade. En sådan skade kan anmeldes til Patientforsikringen, som herefter behandler din sag. Der vil her blive truffet afgørelse, om du skal have erstatning og i givet fald hvor meget. Er du utilfreds med afgørelsen kan den påklages til Patientskadeankenævnet og kan i sidste instans indbringes for domstolene. 

Da to af vores advokater er beskikkede medlemmer af Patientskadeankenævnet, påtager vi os for tiden ikke rådgivning i nye patientskadesager. 

Du kan læse mere om patientskader på www.patientforsikringen.dk

Regressager

Efter loven har kommunerne i visse typer erstatningssager mulighed for at rejse et regreskrav for de sygedagpenge som kommunen har udbetalt til den skadelidte. Disse sager kan være komplicerede med mange lægelige oplysninger. Vi assisterer gerne kommunerne med at inddrive disse krav overfor forsikringsselskaberne.​

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk