Nyheder

Ankenævnet for Patienterstatningen
Væsentlige retningslinjer for anerkendelse efter arbejdsskadesikringsloven er nu givet.
Højesteret tilkender ansat godtgørelse
Landsretten stadfæster byretsdom
Højesteret ændrer landsrettens afgørelse
Vestre Landsret stadfæster byrettens afgørelse
Byretten pålægger arbejdsgiver ansvar.
Vestre Landsret stadfæster byretsdom
Lang sygeperiode var udløst af arbejdsskade.
Byretten i Aalborg dømte arbejdsgiver
Opsagt medarbejder tilkendt godtgørelse og erstatning.
Konkret vurdering om opsigelse af handicappet var rimelig.
Erstatningsnævnet blev tilpligtet at anerkende at skulle betale erstatning til voldsoffer.
Byrettens frifindende dom ændret.
Højesteret ændrer landsrettens dom
Vestre Landsret omgør byretsdom
Men kan være det, hvis den er funktionsnedsættende.
Byrettens dom stadfæstet af landsretten
Højesteret stadfæstede idag landsrettens dom
Medlem af NNF fik medhold i, at årsløn var korrekt opgjort.
Fremover hedder vi Haug Advokater
3F'er får medhold ved retten i Kolding
Højesteret stadfæster voldgiftspraksis
Samarbejdet giver styrket faglighed
Vurderingen var anderledes efter erstatningsansvarsloven
Østre Landsret ændrer byrettens dom
Vestre Landsret ændrer byretsdom
Organiserede medarbejdere får mest i sygeløn.
Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen
Københavns byret tilkender den skadelidte invalidesum
Højesteret ændrer kurs.
Østre landsret stadfæster byretsdom
Sø- og handelsretsdom er anket
Skattefrihed ifølge Skatterådet
Højesteret stadfæster Østre Landsretsdom
Ydelsen skulle ikke modregnes i tabt arbejdsfortjeneste.
Tak for i år !
Lærer får afvist sin skade som en arbejdsskade
Århus Byret pålægger arbejdsgiver erstatningsansvar.
Vestre Landsret ændrer byretsdom
Vikar lov gældende fra 1/7-2013
Østre Landsret besluttede at viderebehandle arbejdsskadesag for lærling
Østre Landsret stadfæster byretsdom.
Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven udløste 6 måneders godtgørelse.
Retten i Sønderborg giver medlem af Fødevareforbundet NNF fuldt medhold.
Dom fra retten i Randers
Kompensation bortfaldt som følge af manglende tabsbegrænsning
Nye kriterier for hvornår sygdom er et handicap fastlagt af domstolen.
Højesteret har afsagt kendelse
Retningsgivende dom fra Vestre Landsret efter de nye regler i arbejdsskadesikringsloven.
Arbejdsgiver dømt i både by- og landsret
Landsretten stadfæster byrettens dom
3 nye hjemmesider med juridisk information
Vi siger tak for i år!
Arbejdsretten giver 3F medhold i konklikretten
Københavns byret fandt bortvisning uberettiget.
Nye afgørelser fra lands- og Højesteret
Slagteri dømt i by- og landsret.
Højesteret stadfæster landsretsdomme.
Gennemgang af 1 års lands- og Højesteretspraksis viser markant forskel.
NY adresse: Christian IX's Gade 10, 3. sal, 1111 København K.
Østre Landsret stadfæster byretsdom
Byretten dømte advokatfirma.
Ajourført og udbygget 2. udgave bl.a med kapitel om psykiske arbejdsskader
Østre Landsret omgør byrettens frifindelse
Vestre Landsret stadfæster byretsdom
Retten i Holstebro fastslår ansvar for ikke at anmelde inden udløbet af 1-årsfristen
To Østre landsretsdomme skal behandles af Højesteret
Arbejdsgiver dømt i by- og landsret.
Udvidet erstatningsmulighed for tabt arbejdsfortjeneste.
Højesteret underkendte arbejdsgivers omplaceringsbestræbelser
Landsrettens frifindelse tilsidesat
Østre Landsret ændrer byrettens frifindelse
Østre landsret omgør byrettens frifindelse
Dom fra fra retten i Hjørring
Dom fra retten i Helsingør
Advokat Martin Haug er medforfatter
Højesteret har afsagt 3 domme.
Østre Landsret omgør byretsdom
Fagforening dømt i Højesteret
Østre Landsret stadfæster byretsdom
Arbejdsgiver havde overtrådt ligebehandlingsloven ved opsigelsen.
Østre Landsret omgør byrettens dom.
Tømrermester dømt i landsretten.
Ankestyrelsen dømt
Ankestyrelsen dømt til at anerkende skulderlidelse i Højesteret
Ankestyrelsen dømt i to sager
Højesteret frifandt arbejdsgiver i forbindelse med opsigelse efter 120 dages regel
Ankestyrelsen dømt i 3 sager
Højesteret frifandt for krav efter forskelsbehandlingsloven
Mejeri var ansvarlig for tillidsmands fald på produktionsgulv
Slagters fald på produktionsareal
Vestre landsret underkendte Ankestyrelsen
Højesteret stadfæster landsretsdomme
Slagter dømt i Østre Landsret for overtrædelse af ligebehandlingsloven
Skadelidte fik medhold i Højesteret
Retten i Aalborg tilkendte 2 måneders godtgørelse.
Daghøjskole dømt
Boligselskabets forsikringsselskab betaler erstatning
Ankestyrelsen dømt i Østre Landsret
Ankestyrelsen frifundet i Højesteret
Ankestyrelsen dømt
Funktionærforening havde ikke krav på at forhandle om organisationsaftale med Finansministeriet
uorganiseret havde samme retsstilling som organiseret
Ankestyrelsens praksis underkendt
Hvad betyder de nye regler om forældelse af erstatningskrav for personskader?
Ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved Arbejdsskadestyrelsens midlertidige udtal
Fastlæggelse af skæringstidspunktet mellem tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Skæringstidspunktet mellem erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Første landsretsdom om seksuel forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Til forside
Dansk
 
Kontakt Rosberg & Haug Advokater
Tilmeld nyhedsbrev og følg Rosberg & Haug Advokater
Her bor vi
Ansættelseshjælpen
Erstatningshjælpen.dk
bortvist

Haug Advokater  |  Christian IX's Gade 10, 3. sal  |  1111 København K  |  T: 33 13 42 42  | Cvr.nr. 28393458

Email: secure@haugadvokater.dk