Nyhedsarkiv​

3F’er har fået erstatning for ulykke, hvor en gardinkasse faldt ned over ham.
15-05-2019
Retten i Horsens har afgjort, at der var handlet ansvarspådragende i en sag, hvor en tømrerlærling fik en gardinkasse ned over nakken.
Læs hele nyheden
Skadelidt får tilkendt erhvervsevnetab efter næsten 9 års kamp.
29-03-2019
Skadelidte var som følge af sin lidelse blevet omplaceret og var gået glip af en lønstigning.
Læs hele nyheden
Haug Advokater søger student
04-03-2019
Til snarlig tiltrædelse.
Læs hele nyheden
Ansvar for 3F’er fald fra stillads på ca. 1,2 meter
25-01-2019
Retten i Sønderborg har efter deldomsforhandling om ansvar fundet, at arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for ansat lærlings fald fra rullestillads.
Læs hele nyheden
Erstatning til 3F’er, der fik amputeret del af sin hånd i foliestansemaskine på grund af kollegas fejl
06-12-2018
3F'er fik amputeret del af sin hånd i en foliestansemaskine, da en kollega - trods viden om, at de ikke måtte være flere ved maskinen - tændte foliestansemaskinen uden af sikre sig, at det kunne gøres uden risiko.
Læs hele nyheden
Nye takster for 2019
06-12-2018
Forhøjede erstatninger og beløbsgrænser for fri proces
Læs hele nyheden
Håndtering af tungt saksebord giver erstatning til medlem af 3F
06-09-2018
Byretskendelse statuerer ansvar
Læs hele nyheden
HAUG ADVOKATER søger student
09-07-2018
Ansøg inden 3.8.2018
Læs hele nyheden
Medlem af 3F får erstatning grundet defekt trin.
13-06-2018
Retten i Århus tilkender erstatning.
Læs hele nyheden
Persondatapolitik
24-05-2018
Databeskyttelsesforordningen kræver at vi orienterer om vores retningslinjer for behandling af persondata.
Læs hele nyheden
Ansvar for arbejdsgiver for fald i oliepøl.
05-03-2018
Byretten dømmer arbejdsgiver.
Læs hele nyheden
Chauffør tilkendt erstatning efter at have fået tung stang ned over fødderne.
03-02-2018
Retten i Roskilde dømmer vognmand.
Læs hele nyheden
Nye takster for erstatningsansvarsloven gældende for 2018
03-01-2018
Gældende for 1.1.2018
Læs hele nyheden
Refleksdystrofi var opstået som følge af operation - Ankenævnet underkendt.
12-12-2017
Retten i Lyngby hjemviser patientskadesag til Ankenævnet.
Læs hele nyheden
Hvad må man som ansat skrive på de sociale medier ??
11-11-2017
Hvornår kan en arbejdsgiver opsige eller bortvise ?
Læs hele nyheden
Glat køkkengulv medførte erstatningsansvar ved arbejdsskade.
07-10-2017
Arbejdsgiver accepterer byrettens tilkendegivelse
Læs hele nyheden
Ikke ansvar for psykisk arbejdsskade.
14-06-2017
Højesteret stadfæster landsrettens dom i ansvarsspørgsmålet men hjemviser i øvrigt sagen til arbejdsskademyndighederne.
Læs hele nyheden
Overvågning af skadelidte førte ikke til ændret erstatning.
10-05-2017
Højesteret underkender Ankestyrelsen.
Læs hele nyheden
Haug Advokater søger student
15-03-2017
Vi søger en jurastuderende til snarlig tiltrædelse
Læs hele nyheden
AES følger op på EU dom om erhvervsevnetabsberegning.
10-03-2017
Mulighed genoptagelse af en række afgørelser.
Læs hele nyheden
Langt juridisk forhindringsløb indebar i sidste ende en anerkendt patientskade
25-01-2017
Ankenævnet for Patienterstatningen
Læs hele nyheden
3 betydende domme om anerkendelse af arbejdsskader afsagt af Højesteret
09-11-2016
Væsentlige retningslinjer for anerkendelse efter arbejdsskadesikringsloven er nu givet.
Læs hele nyheden
Vikarlovens ligebehandlingsprincip tilsidesat
23-08-2016
Højesteret tilkender ansat godtgørelse
Læs hele nyheden
Vestre Landsret tilkender 3Fer erstatning
08-08-2016
Landsretten stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Erhvervseventab tilkendt folkepensionist i patientskadesag
11-03-2016
Højesteret ændrer landsrettens afgørelse
Læs hele nyheden
Medlem af Fødevareforbundet NNF får million i erstatning.
24-02-2016
Vestre Landsret stadfæster byrettens afgørelse
Læs hele nyheden
Medlem af 3F får erstatning ved rundsavsulykke
02-02-2016
Byretten pålægger arbejdsgiver ansvar.
Læs hele nyheden
3F medlem får tilkendt kr. 350.000 i erstatning for fald på lift
22-12-2015
Vestre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Arbejdsskade udløste erstatning på kr. 706.209.
28-10-2015
Lang sygeperiode var udløst af arbejdsskade.
Læs hele nyheden
Slagteri ansvarlig for arbejdsskade ved brug af boltpistol
22-10-2015
Byretten i Aalborg dømte arbejdsgiver
Læs hele nyheden
Skadelidte har stadig krav på feriegodtgørelse
16-09-2015
Skadelidte lønmodtagere har
Læs hele nyheden
Højesteret vurderer forskelsbehandling og 120 - dages regel igen.
14-08-2015
Opsagt medarbejder tilkendt godtgørelse og erstatning.
Læs hele nyheden
Højesteret godkender 120 dages regel.
02-08-2015
Konkret vurdering om opsigelse af handicappet var rimelig.
Læs hele nyheden
Medlem af Serviceforbundet vinder principiel sag i Østre Landsret
15-07-2015
Erstatningsnævnet blev tilpligtet at anerkende at skulle betale erstatning til voldsoffer.
Læs hele nyheden
Tømrer får erstatning efter stigeulykke.
03-06-2015
Byrettens frifindende dom ændret.
Læs hele nyheden
Erstatningskrav var ikke forældet
14-04-2015
Højesteret ændrer landsrettens dom
Læs hele nyheden
Medlem af Fødevareforbundet tilkendt kr. 431.000 i erstatning.
14-04-2015
Vestre Landsret omgør byretsdom
Læs hele nyheden
God jul og godt nytår !
23-12-2014
Kære Nyhedsbrevslæsere
Læs hele nyheden
Fedme er ikke et handicap - EU dom
18-12-2014
Men kan være det, hvis den er funktionsnedsættende.
Læs hele nyheden
Faldskade udløser erstatning til tømrer
25-11-2014
Byrettens dom stadfæstet af landsretten
Læs hele nyheden
Ryger fik ikke medhold
20-11-2014
Højesteret stadfæstede idag landsrettens dom
Læs hele nyheden
DC og If taber sag mod Ankestyrelsen
06-11-2014
Medlem af NNF fik medhold i, at årsløn var korrekt opgjort.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver pålagt at betale pensionsbidrag
09-10-2014
Højesteret stadfæster voldgiftspraksis
Læs hele nyheden
Bjørst og Rosberg & Haug flytter sammen
09-10-2014
Samarbejdet giver styrket faglighed
Læs hele nyheden
Højesteret afviser differencekravs erstatning
09-10-2014
Vurderingen var anderledes efter erstatningsansvarsloven
Læs hele nyheden
Medlem af 3F får tilkendt millionerstatning
09-10-2014
Østre Landsret ændrer byrettens dom
Læs hele nyheden
Tømrer får tilkendt erstatning efter faldskade
09-10-2014
Vestre Landsret ændrer byretsdom
Læs hele nyheden
Foreningsfrihedsloven sikrer ikke ens sygeløn
09-10-2014
Organiserede medarbejdere får mest i sygeløn.
Læs hele nyheden
Hvornår er en skade en arbejdsskade?
09-10-2014
Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen
Læs hele nyheden
Medlem af NNF vinder sag mod AP Pension
09-10-2014
Københavns byret tilkender den skadelidte invalidesum
Læs hele nyheden
Speciallægeerklæring tilladt fremlagt.
09-10-2014
Højesteret ændrer kurs.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver ansvarlig for fald fra en arbejdsbuk
09-10-2014
Østre landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Forskelsbehandling og 120 dages regel
09-10-2014
Sø- og handelsretsdom er anket
Læs hele nyheden
Godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven
09-10-2014
Skattefrihed ifølge Skatterådet
Læs hele nyheden
Alderspension var ikke afkald på 2a godtgørelse
09-10-2014
Højesteret stadfæster Østre Landsretsdom
Læs hele nyheden
Skadelidte kunne beholde sin invalidepension.
09-10-2014
Ydelsen skulle ikke modregnes i tabt arbejdsfortjeneste.
Læs hele nyheden
God jul og godt nytår !
09-10-2014
Tak for i år !
Læs hele nyheden
Højesteret fastlægger kriterier for ulykkesbegreb
09-10-2014
Lærer får afvist sin skade som en arbejdsskade
Læs hele nyheden
Ufaglært får ca. 1,3 million i erstatning.
09-10-2014
Århus Byret pålægger arbejdsgiver erstatningsansvar.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver ansvarlig for wienerstigeulykke
09-10-2014
Vestre Landsret ændrer byretsdom
Læs hele nyheden
Vikarer har nu bedre retsstilling med vikarloven
09-10-2014
Vikar lov gældende fra 1/7-2013
Læs hele nyheden
Tvistighedsnævn eller domstole ?
09-10-2014
Østre Landsret besluttede at viderebehandle arbejdsskadesag for lærling
Læs hele nyheden
Tømrerlærling får erstatning for løfteskade.
09-10-2014
Østre Landsret stadfæster byretsdom.
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver dømt for uberettiget bortvisning.
09-10-2014
Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven udløste 6 måneders godtgørelse.
Læs hele nyheden
Ankestyrelsen underkendt
09-10-2014
Retten i Sønderborg giver medlem af Fødevareforbundet NNF fuldt medhold.
Læs hele nyheden
Vi ændrer navn !
09-10-2014
Fremover hedder vi Haug Advokater
Læs hele nyheden
Psykisk arbejdsskade udløser stor erstatning
09-10-2014
3F'er får medhold ved retten i Kolding
Læs hele nyheden
Skortstensfejer tilkendt kr. 553.000 ved faldskade
09-10-2013
Dom fra retten i Randers
Læs hele nyheden
Kompensation ved kundeklausul
16-05-2013
Kompensation bortfaldt som følge af manglende tabsbegrænsning
Læs hele nyheden
EU dom - bedre retsstilling for handicappede.
11-04-2013
Nye kriterier for hvornår sygdom er et handicap fastlagt af domstolen.
Læs hele nyheden
Ingen successiv forældelse af erstatningskrav
21-03-2013
Højesteret har afsagt kendelse
Læs hele nyheden
Krav på erhvervsevnetab var ikke forældet
20-03-2013
Retningsgivende dom fra Vestre Landsret efter de nye regler i arbejdsskadesikringsloven.
Læs hele nyheden
Skorstensfejer fik tilkendt erstatning
10-02-2013
Arbejdsgiver dømt i både by- og landsret
Læs hele nyheden
Blikkenslager måtte vente længe på erstatning
22-01-2013
Landsretten stadfæster byrettens dom
Læs hele nyheden
Vi lægger vores viden ud!
16-01-2013
3 nye hjemmesider med juridisk information
Læs hele nyheden
God jul og godt nytår!
17-12-2012
Vi siger tak for i år!
Læs hele nyheden
Sejr for fagbevægelsen og lønmodtagerrettigheder
30-11-2012
Arbejdsretten giver 3F medhold i konklikretten
Læs hele nyheden
En fængslende dom
09-11-2012
Københavns byret fandt bortvisning uberettiget.
Læs hele nyheden
Organisationsfuldmagt - arbejdsgiver er bundet.
30-10-2012
Nye afgørelser fra lands- og Højesteret
Læs hele nyheden
Krav om rengøringsprocedurer.
11-10-2012
Slagteri dømt i by- og landsret.
Læs hele nyheden
Afklaring af opgørelse af differencekrav.
04-10-2012
Højesteret stadfæster landsretsdomme.
Læs hele nyheden
LO forbundene baner vejen for retspraksis
17-09-2012
Gennemgang af 1 års lands- og Højesteretspraksis viser markant forskel.
Læs hele nyheden
Vi lukker faxen
10-07-2012
Vi er nu ved at være godt på plads i de nye lokaler
Læs hele nyheden
Vi flytter !
05-07-2012
NY adresse: Christian IX's Gade 10, 3. sal, 1111 København K.
Læs hele nyheden
Skortstensfejer får erstatning efter fald på 6 m.
03-03-2012
Østre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Advokatfuldmægtig tilkendt godtgørelse
23-02-2012
Byretten dømte advokatfirma.
Læs hele nyheden
Ny udgave af Ansvar for arbejdsskader.
10-02-2012
Ajourført og udbygget 2. udgave bl.a med kapitel om psykiske arbejdsskader
Læs hele nyheden
Tømrer får erstatning efter stilladsskade
17-01-2012
Østre Landsret omgør byrettens frifindelse
Læs hele nyheden
Fald fra rullestillads ansvarspådragende
25-11-2011
Vestre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Speciallæge ansvarlig for manglende anmeldelse
01-11-2011
Retten i Holstebro fastslår ansvar for ikke at anmelde inden udløbet af 1-årsfristen
Læs hele nyheden
Opgørelse af differencekrav - løbende ydelser.
30-09-2011
To Østre landsretsdomme skal behandles af Højesteret
Læs hele nyheden
Tømrer får tilkendt 1/2 million i erstatning.
08-07-2011
Arbejdsgiver dømt i by- og landsret.
Læs hele nyheden
Erstatningsansvarsloven ændret.
06-06-2011
Udvidet erstatningsmulighed for tabt arbejdsfortjeneste.
Læs hele nyheden
Gravid ansat får godtgørelse
10-04-2011
Højesteret underkendte arbejdsgivers omplaceringsbestræbelser
Læs hele nyheden
Skulderlidelse anerkendt efter Højesterets dom
08-04-2011
Landsrettens frifindelse tilsidesat
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver dømt for uforsvarlig adgangsvej
07-04-2011
Østre Landsret ændrer byrettens frifindelse
Læs hele nyheden
Arbejdsgiver dømt i glasulykke
04-04-2011
Østre landsret omgør byrettens frifindelse
Læs hele nyheden
Slagteri dømt for faldskade
17-02-2011
Dom fra fra retten i Hjørring
Læs hele nyheden
Blikkenslager frifundet i straffesag
06-01-2011
Dom fra retten i Helsingør
Læs hele nyheden
Ny bog om Retslægerådet
20-12-2010
Advokat Martin Haug er medforfatter
Læs hele nyheden
Nyt godtgørelsesniveau i ansættelsesbevissager
20-12-2010
Højesteret har afsagt 3 domme.
Læs hele nyheden
Erfaren blikkenslager får erstatning for rygskade
03-12-2010
Østre Landsret omgør byretsdom
Læs hele nyheden
Uberettiget konkursbegæring - erstatning
30-11-2010
Fagforening dømt i Højesteret
Læs hele nyheden
Erfaren tømrer får erstatning efter faldulykke
12-11-2010
Østre Landsret stadfæster byretsdom
Læs hele nyheden
Gravid konditor tilkendt 6 måneders løn af retten.
29-10-2010
Arbejdsgiver havde overtrådt ligebehandlingsloven ved opsigelsen.
Læs hele nyheden
Tømrer med 36 års erfaring får erstatning.
04-10-2010
Østre Landsret omgør byrettens dom.
Læs hele nyheden
Erfaren tømrer tilkendt arbejdsskadeerstatning.
01-09-2010
Tømrermester dømt i landsretten.
Læs hele nyheden
20 år gammel skade udløser erhvervsevnetab
31-08-2010
Ankestyrelsen dømt
Læs hele nyheden
12 års kamp mod Ankestyrelsen slut
25-08-2010
Ankestyrelsen dømt til at anerkende skulderlidelse i Højesteret
Læs hele nyheden
Erhvervsevnetab - deltidsansættelse
17-08-2010
Ankestyrelsen dømt i to sager
Læs hele nyheden
120 dages reglen ved delvis sygemelding
20-04-2010
Højesteret frifandt arbejdsgiver i forbindelse med opsigelse efter 120 dages regel
Læs hele nyheden
Erhvervsevnetab ved arbejdsskader
19-02-2010
Ankestyrelsen dømt i 3 sager
Læs hele nyheden
Forskelsbehandling - sprogkundskaber
18-02-2010
Højesteret frifandt for krav efter forskelsbehandlingsloven
Læs hele nyheden
Ansvar for faldskade
17-12-2009
Mejeri var ansvarlig for tillidsmands fald på produktionsgulv
Læs hele nyheden
Ansvar for faldskade
02-12-2009
Slagters fald på produktionsareal
Læs hele nyheden
Dom om kørsel til arbejde - arbejdsskade anerkendt
23-11-2009
Vestre landsret underkendte Ankestyrelsen
Læs hele nyheden
Tabt arbejdsfortjeneste - kan kræves hvor længe?
18-11-2009
Højesteret stadfæster landsretsdomme
Læs hele nyheden
6 måneders godtgørelse til butiksslagter
29-09-2009
Slagter dømt i Østre Landsret for overtrædelse af ligebehandlingsloven
Læs hele nyheden
Tabt arbejdsfortjeneste og feriegodtgørelse
04-09-2009
Skadelidte fik medhold i Højesteret
Læs hele nyheden
Indkøbschef afskediget uberettigt.
20-07-2009
Retten i Aalborg tilkendte 2 måneders godtgørelse.
Læs hele nyheden
Erstatning til VVS-rørsmed
15-07-2009
Daghøjskole dømt
Læs hele nyheden
Erstatning i Legionellasag
15-07-2009
Boligselskabets forsikringsselskab betaler erstatning
Læs hele nyheden
Skulderlidelse anerkendt som arbejdsskade
02-07-2009
Ankestyrelsen dømt i Østre Landsret
Læs hele nyheden
1-årige anmeldelsesfrist - arbejdsskade
02-07-2009
Ankestyrelsen frifundet i Højesteret
Læs hele nyheden
Ulykke på vej til arbejde - anerkendt arbejdsskade
19-06-2009
Ankestyrelsen dømt
Læs hele nyheden
Organisationsaftale - Højesteretsdom
15-05-2009
Funktionærforening havde ikke krav på at forhandle om organisationsaftale med Finansministeriet
Læs hele nyheden
Ansættelsesbeviser
03-05-2009
Uorganiseret havde samme retsstilling som organiseret
Læs hele nyheden
Genoptagelse af arbejdsskadesag
29-04-2009
Ankestyrelsens praksis underkendt
Læs hele nyheden
Erstatningskrav for personskader - forældelse
12-03-2009
Hvad betyder de nye regler om forældelse af erstatningskrav for personskader?
Læs hele nyheden
Seksuel forskelsbehandling
11-03-2009
Første landsretsdom om seksuel forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Læs hele nyheden
Tabt arbejdssfortjeneste og erhvervsevnetab
07-10-2008
Skæringstidspunktet mellem erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Læs hele nyheden
A mod If Skadeforsikring
28-08-2008
Fastlæggelse af skæringstidspunktet mellem tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Læs hele nyheden
Lærerstandens Brandforsikring G/S mod A
11-03-2008
Ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved Arbejdsskadestyrelsens midlertidige udtal
Læs hele nyheden

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk