Ryger fik ikke medhold

​Tobaksselskaber ikke ansvarlige for varigt men som følge af mangeårigt forbrug af cigaretter

A havde haft et mangeårigt forbrug af cigaretter og var som følge heraf blevet påført et varigt men, der var fastsat til 15 %. Hovedspørgsmålet i sagen var, om tobaksselskaberne havde pådraget sig et ansvar for den personskade, som tobaksrygningen havde medført for A.

Højesteret udtalte bl.a., at cigaretter som udgangspunkt ikke lider af en defekt. Dette udgangspunkt kan fraviges, f.eks. hvis en producent har afgivet urigtige oplysninger om sundhedsfaren ved tobaksrygning, eller hvis producenten har undladt at advare mod sundhedsfaren, forudsat at faren ikke er almindelig kendt.

På det tidspunkt, hvor A begyndte at ryge, var det almindeligt kendt, at langvarigt forbrug af cigaretter var forbundet med risiko for alvorlige helbredsskader, ligesom det var almindeligt kendt, at det kunne være svært at ophøre med rygning. Det var desuden ikke godtgjort, at tobaksselskaberne havde eller burde have haft en større viden om helbredsrisikoen end sundhedsmyndighederne. Herefter havde tobaksselskaberne ikke pådraget sig et ansvar for den personskade, som rygningen havde medført for A.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk