Arbejdsgiver pålagt at betale pensionsbidrag

​Højesterets dom af 20. august 2014.

Højesteret har nu stadfæstet en voldgiftspraksis angående arbejdsmarkedspensioner. En medarbejders pensionsbidrag skal også betales til pensionsselskabet af arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren ikke har betalt hverken eget eller medarbejderens bidrag. Højesteret fastslog også, at dommen dækker både individuelt aftalte pensionsordninger såvel som pensionsordninger, der følger af kollektiv overenskomst.

I den konkrete sag, var der tvist om, hvorvidt A, der var elev i Clear Channel Danmark A/S, kunne få medhold i, at arbejdsgiveren skulle efterbetale medarbejderandelen af pensionsbidraget til A's pensionsordning, når A allerede havde fået udbetalt bidraget som løn, og dermed ikke havde lidt et tab. Ved by- og landsret havde A ikke fået medhold. Arbejdsgiveren havde efter tvistens opståen betalt arbejdsgiverbidraget.

Spørgsmålet blev, efter Procesbevillingsnævnets tilladelse, forelagt Højesteret.

Højesteret anfører, at den løn der udbetales til en lønmodtager, og det pensionsbidrag lønmodtageren har krav på, er to forskellige lønelementer, der tjener to forskellige formål. Arbejdsgiver kan derfor ikke med frigørende virkning opfylde sin pligt til indbetaling af pensionsbidrag ved at udbetale bidraget som løn til medarbejderen. Dette uanset om forpligtelsen til at indbetale hviler på en individuel aftale eller kollektiv overenskomst. Det var således arbejdsgivers forpligtelse at indbetale begge bidrag.

Hvorvidt arbejdsgiveren vil kunne søge den del af den udbetalte løn, der svarer til lønmodtagerens pensionsbidrag tilbagebetalt, skal afgøres efter de almindelige regler om condictio indebiti. Der var i den konkrete sag ikke grundlag for tilbagebetaling, da udbetalingen skyldtes arbejdsgivers fejl, og A i øvrigt ikke var i ond tro om fejlen.

Højesteret slår i samme dom fast, at Tvistighedsnævnet har kompetence til at behandle alle typer krav, der vedrører et elevforhold. Det er således ikke begrænsninger i Tvistighedsnævnets kompetence på trods af ordet "erstatning" i erhvervsuddannelsesloven § 65, stk. 1.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk