Medlem af NNF vinder sag mod AP Pension

Fødevareforbundet NNF vinder på vegne af medlem sag mod AP Pension.

Sagen vedrører et medlems ret til invalidesum, som fulgte af den kollektive gruppelivsordning.

Kriteriet for et få tilkendt invalidesum er efter ordningen, at erhvervsevnen skal være nedsat med minimum 2/3, og en sådan nedsættelse foreligger, når den pågældende ikke længere er i stand til - bedømt under hensyn til nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse, - at tjene mere end 1/3 af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder.

Medlemmet havde som følge af en arbejdsskade ikke været i stand til at genoptage sit arbejde, og var efter et arbejdsprøvningsforløb blevet tilkendt førtidspension. Arbejdsskadestyrelsen vurderede medlemmets erhvervsevnetab til 75 %.

Det var pensionsselskabet opfattelse, at medlemmet til trods for førtidspensionen og Arbejdsskadestyrelsens vurdering af erhvervsevnetabet, ikke havde en nedsat erhvervsevne på 2/3 eller derover.

Det fik pensionsselskabet imidlertid ikke medhold i. Retten fandt, at medlemmet - grundet helbredsmæssig forhold - ikke var i stand til at bestride et arbejde på 12-13 timer ugentligt eller derover, og at kriteriet for at opnå invalidesum efter gruppelivsordningen derfor var opfyldt.

AP Pension har anket dommen til Østre Landsret, men hævede anken kort tid efter. Dommen er endelig.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk