Arbejdsgiver ansvarlig for fald fra en arbejdsbuk

​En ansat med 6 års erfaring som uddannet glarmester udførte fugearbejde omkring en dør. I den forbindelse benyttede glarmesteren en arbejdsbuk med 2 trin og en platform som ”3.trin”. Fugearbejdet blev udført i omgange af 10-30 minutter og den samlede arbejdstid udgjorde mindst 45 min. Fugepistolen blev betjent med begge hænder. Landsretten fandt, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der blev navnlig lagt vægt på, at arbejdet fra en arbejdsbuk må anses som omfattet af Arbejdstilsynets vejledning om transportable stiger, hvilket var bestridt af arbejdsgiveren, hvorfor arbejde ikke måtte udføres med begge hænder. På trods af at den præcise årsag til faldet ikke var klarlagt fandt Østre Landsret, at arbejdsgiveren ud fra en samlet vurdering havde tilsidesat sin forpligtelse til at tilrettelægge og føre tilsyn med arbejdet. Østre Landsret stadfæstede derfor byrettens dom.


Kommentarer:

Dommen er interessant, idet den fastslår at også en arbejdsbuk er omfattet af stigeregulativet – det har flere gange været påstået fra forsikringsselskaberne, at dette ikke er tilfældet. Dommen fastslår dermed også, at arbejde med begge hænder – selv af kortere varighed – ikke må udføres fra en arbejdsplatform/trappestige. Dommen kan ses i sammenhæng med dommen UfR.2012.780V som Rosberg og Haug førte i 2011, der statuerede, at en tilsvarende arbejdsplatform heller ikke må bruges som adgangsvej til et stillads. Disse to domme indskrænker dermed anvendelsen af de omhandlende arbejdsplatforme/trappestiger betydeligt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Malou Ehmer, som førte begge sager på vegne af 3F.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk