Genoptagelse af arbejdsskadesag

​Ankestyrelsens praksis med hensyn til genoptagelse af allerede anerkendte arbejdskader er blevet behandlet i Højesteret og Ankestyrelsen blev underkendt.

Højesterets flertal udtalte, at arbejdsskadelovens bestemmelse om genoptagelse inden 5 år efter første fastsættelse må forstås på den måde, at det i de tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen, alene er en betingelse for genoptagelse, at der er sket væsentlige ændringer af skadelidtes helbredsmæssige og/eller erhvervsmæssige forhold m.v., og at der derfor ikke ved afgørelsen af genoptagelse inden for 5 år skal foretages nogen vurdering af årsagsforbindelse mellem skaden og de ændrede forhold. Hvis sagen genoptages, skal en sådan efterfølgende afgørelse træffes under hensyn til lovens formodningsregel. Ankestyrelsens praksis kunne derfor ikke anses for at være i overensstemmelse med loven. Højesteret udtalte endvidere, at der efter Ankestyrelsens afgørelse i 1996 var sket væsentlige ændringer af P’s forhold, og at betingelserne for genoptagelse derfor var opfyldt. Højesteret havde dog ikke ved sin afgørelse foretaget nogen prøvelse af årsagsforbindelsen.

Højesteret tog herefter P’s påstand om genoptagelse af sagen til følge og ændrede derved landsrettens afgørelse. Dissens vedrørende begrundelsen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk