Godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven

Skattefrihed for godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. (revideret)

Skat har længe indtaget det standpunkt, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven, dvs. godtgørelser tilkendt som følge af overtrædelser, der knytter sig til religion, alder, race, handicap mv. var skattepligtige og at beskatningen skete efter ligningslovens § 7U.

Skatterådet har i to principielle afgørelser af 28. januar 2014 statueret skattefrihed for godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7, jf. § 2, stk. 1.

Sagerne blev forelagt Skatterådet med anmodning om bindende svar i forhold til den skattemæssige behandling af godtgørelserne.

Sagerne omhandlede lønmodtagere, der var blevet afskediget som følge af arbejdsgiverens økonomiske situation i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Lønmodtagerne blev afskediget efter kriterier, der var fastlagt i den kollektive overenskomst på området, og det indebar, at de lønmodtagere, der havde opnået en bestemt alder, og som var berettiget til at oppebære pension blev afskediget først, og dernæst blev de lønmodtagere, der havde den laveste anciennitet, afskediget.

Lønmodtagerne indbragte afskedigelserne for Ligebehandlingsnævnet, der under henvisning til forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, tilkendte lønmodtagerne godtgørelser efter lovens § 7.

Skatterådet kom frem til, at godtgørelserne var skattefrie, (Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.), og begrundede det med, at godtgørelserne skulle kompensere for den retsstridige krænkelse, som lønmodtagerne havde lidt, ved at blive forskelsbehandlet efter den nævnte bestemmelse i forskelsbehandlingsloven. I konsekvens heraf vil arbejdsgiveren heller ikke kunne fradrage udbetalingen som en driftsudgift.


Disse to afgørelser har Skatterådet nu revideret, idet holdningen nu er som "hidtil", nemlig at godtgørelser er at betragte som fratrædelsesgodtgørelser, der beskattes efter ligningslovens § 7u, 

og Skatterådet har formuleret det således:

"Skatterådet kan tilslutte sig SKATs opfattelse, hvorefter forholdene i den foreliggende sag kan sidestilles med de forhold, der forelå i Skatterådets afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR.

På baggrund af bl.a. forarbejderne til ligningslovens § 7 U, har Skatterådet imidlertid revurderet spørgsmålet om den skattemæssige behandling af de omhandlede godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7.

Godtgørelsen er således ikke skattefri men alene begunstiget med et bundfradrag (pt. kr. 8.000). Det må forventes, at der vil blive ført retssager om spørgsmålet, i særdeleshed, når der er den form for slingrekurs hos Skatterådet. Vi vender tilbage, når der er nyt om spørgsmålet.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk