Erstatningskrav for personskader - forældelse

Hvad betyder de nye regler om forældelse af erstatningskrav for personskader?

Den 1. januar 2008 trådte en ny lov om forældelse af fordringer i kraft (Forældelsesloven).

Forældelsesloven ophæver de hidtidige bestemmelser om forældelse i både Danske Lov 5-14-4 og 1908-loven.

I korte træk har det følgende betydning for sager om personskade:

Udgangspunktet er, at forældelsesfristen for krav i anledning af en personskade er 3 år fra kravets forfaldstidspunkt.

Forfaldstidspunkt er tidspunktet for skadens indtræden - altså skadesdatoen.

Forfaldstidspunkt skydes dog (suspenderes), hvis skadelidte første senere får/burde få kendskab til sit krav.

Der er en absolut frist på 30 år fra skadesdatoen for erstatningskrav som følge af personskade.

Der kan aftales suspension for så vidt angår 3 års-fristen, men ikke for så vidt angår den absolutte frist på 30 år.

Det skal bemærkes, at Arbejdsskadesikringslovens forældelsesfrist (ASL § 36, stk 2) på 5 år (i stedet for Forældelseslovens 3 år) fastholdes og inkluderer krav mod en arbejdsgiver efter erstatningsansvarsloven ved arbejdsskader (såkaldte differencekrav).

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 13 42 42.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk