Kompensation ved kundeklausul

​Ret til kompensation for en kundeklausul bortfaldet

En medarbejder, der var underlagt en kundeklausul, fratrådte sin stilling i et patentbureau. Efter funktionærlovens regler skulle han modtage kompensation, sålænge kundeklausulen var gældende – dog således at løn for andet arbejde skulle modregnes.

Efter sin fratræden startede medarbejderen egen virksomhed. Patentbureauet nægtede følgelig at udbetale kompensation under henvisning til, at han ikke havde søgt passende arbejde og derved ikke havde iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Højesteret udtalte, at det afgørende er, om medarbejderen har opnået eller har udfoldet rimelige bestræbelser med henblik på at opnå en sådan indtjening, som man under hensyn til markeds- og beskæftigelsesforholdene med rimelighed må forvente af en person med den pågældendes faglige kvalifikationer og erfaringsgrundlag mv. Om dette sker som ansat eller selvstændig er ikke afgørende.

I den konkrete sag fandt Højesteret, at medarbejderen ikke havde udnyttet sin indtjeningsevne tilstrækkeligt og medarbejderen havde dermed mistet retten til kompensation.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk