EU dom - bedre retsstilling for handicappede.

EU-domstolen har netop afsagt dom i den sag, som af Sø- og Handelsretten var blevet forelagt til vurdering.

Sagen omhandlede fortolkningen af forskelsbehandlingsloven i relation til handicapbegrebet, herunder hvorledes handicap afgrænses i forhold til begrebet sygdom (§1). Endvidere skulle domstolen træffe afgørelse om hvorledes begrebet "tilpasninger" til en handicappet ansat skulle forstås (§2a), samt i hvilket omfang en opsigelse med forkortet varsel som følge af sygefravær, kan udgøre forskelsbehandling på grund af handicap (120 dages reglen, funktionærlovens § 5)

Generaladvokatens udtalelse kom i december 2012 og kom bl.a. frem til følgende:​

  1. Handicap er udtryk for begrænsninger , der bl.a. følger af fysiske eller psykiske skader, der hindrer den pågældende i at deltage i erhvervslivet. Det er uden betydning, at funktionsnedsættelsen er forårsaget af en sygdom. ligesom det er uden betydning, om funktionsnedsættelsen indebærer behov for særlige hjælpemidler. Det er alene funktionsnedsættelsen, der er afgørende.
  2. Direktivet (som lå til grund for forskelsbehandlingsloven) er endvidere til hinder for en lovbestemmelse, hvorefter en arbejdsgiver kan opsige en arbejdstager med forkortet varsel på grund af sygefravær, når sygdommen skyldes handicappet. Dette gælder dog ikke, hvis forskelsbehandlingen er objektivt begrundet i et legitimt mål.

Domstolen fulgte i vid udstrækning Generaladvokaten, og kom frem til bl.a. følgende:​

  1. Handicap i direktivets forstand omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når sygdommen medfører en begrænsning som følge af psykiske eller fysiske skader, og dermed kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Begrænsningen skal være af længerevarende karakter.
  2. At den i direktivet omhandlede tilpasningsforanstaltning kan være en arbejdstidsnedsættelse, men at det er overladt til national ret (dvs. her Sø- og Handelsretten) om en arbejdstidsnedsættelse konkret udgør en uforholdsmæssig stor byrde.
  3. At direktivet skal fortolkes således, at hvis en arbejdsgiver ikke har foretaget tilpasning i et rimeligt omfang, så vil arbejdsgiver ikke kunne anvende en opsigelsesbestemmelse (som 120-dages reglen i funktionærloven) til at opsige en arbejdstager med et af direktivet omfattet handicap, hvis sygefraværet skyldes de manglende tilpasningsforanstaltninger.
  4. At direktivet skal fortolkes således, at det er til hinder for en bestemmelse, der giver en arbejdsgiver ret til at opsige en handicappet arbejdstager efter 120-dages reglen, hvis sygefraværet skyldes handicappet, medmindre bestemmelsen i øvrigt vurderes til at forfølge et legitimt mål, og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, hvilket overlades til den nationale ret (her Sø- og Handelsretten) at vurdere.

Rosberg & Haug's vurdering:​

Dommen rummer en mere uddybende fortolkning og og umiddelbart også en udvidelse af handicapbegrebet set i forhold til den hidtidige retspraksis i Danmark, hvilket er meget positivt. Afgørelsen vil også få betydning for skadelidte, der har fået en arbejdsskade og hvor generne/sygemeldingen har mere længerevarende karakter.

Dommen indebærer desværre ikke helt det gennembrud for handicappedes rettigheder, som man kunne ønske sig, på funktionærområdet. Det er med dommen overladt til de danske domstole selv at vurdere den eksisterende 120-dages regel i forhold til en handicappets sygefravær, og endvidere at vurdere, om 120-dages reglen i øvrigt forfølger et legitimt mål.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk