Krav på erhvervsevnetab var ikke forældet

​Rosberg & Haug Advokater har på vegne af et medlem fra Fødevareforbundet NNF ført en principiel sag vedrørende forældelse af erhvervsevnetabserstatning.

Sagen vedrørte en snitskade pådraget på et slagteri den 23. maj 2005. I første omgang var beskeden fra lægerne, at skaden ikke var alvorlig og at skadelidte ville kunne arbejde fuldt ud igen efter et kortere behandlingsforløb. Imidlertid gik skaden ikke i sig selv igen, og efter et år blev skadelidte undersøgt på ny af lægerne, der nu mente at der kunne være tale om en nerveskade. Skadelidte fik åbnet såret og der blev fjernet en nerveknude. Efter dette behandlingsforløb fik skadelidte det ikke bedre, tværtimod, så fik skadelidte det værre og måtte til sidst langtidssygemelde sig og endte med at få førtidspension.

Arbejdsskadestyrelsen havde ca. 8 måneder efter skaden anerkendt arbejdsskaden, men afviste at skaden kunne berettige til godtgørelse for varigt mén eller erhvervsevnetab.

I maj 2009 genoptog Arbejdsskadestyrelsen sagsøgers sag om erhvervsevnetab og tilkendte ham et større erhvervsevnetab. Der blev imidlertid først beregnet et differencekrav på baggrund af afgørelsen i foråret 2011. Da sagsøgte (arbejdsgiveren), der tidligere havde anerkendt ansvaret og udbetalt erstatning, modtog kravet blev det afvist som forældet.

Stævning blev udtaget den 19. juli 2011.

Byretten frifandt sagsøgte og fastslog at kravet var forældet, idet forældelsen (5-årig) måtte løbe fra skadestidspunktet den 23. juni 2005.

Landsretten omgjorde byretsdommen og fandt, at kriteriet for skadelidtes viden var grov uagtsomhed, og at skadelidte ikke havde haft den fornødne viden om sit krav 5 år forud for udtagelsen af stævning.

Dommen fastslår, at forældelsen af et differencekrav ikke løber fra skadestidspunktet, men først fra det tidspunkt, hvor den skadelidte har den fornødne viden til at kunne rejse sit krav. Forældelsen efter de nye bestemmelser i arbejdsskadesikringslovens § 36 kan endvidere heller ikke løbe fra den første afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen (jf. iøvrigt U2012.3181H), når der ikke på dette tidspunkt har været en anledning til at rejse krav.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk