Skorstensfejer fik tilkendt erstatning

​Østre Landsret har netop stadfæstet Retten på Bornholms dom, hvor en skorstensfejer fik medhold i, at en arbejdsgiver har en forpligtelse til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en forsvarlig måde. Rosberg & Haug advokater har på vegne af Blik- og Rørarbejderforbundet ført sagen for både by- og landsret.

Sagen drejede sig om en skorstensfejer, der skulle feje en skorsten på et parcelhus. Skorstensfejeren foretog fejningen af skorstenen fra taget. For at komme op og feje skorstenen skulle skorstensfejeren kravle op på taget fra gavlen via en stige. Herfra skulle skorstensfejeren kravle de ca. 3 meter på taget hen til skorstenen. Taget havde en hældning på omkring 35 grader og det var belagt med skifferplader. Der var ingen tagtrin e.lign. på taget. Da skorstensfejeren havde fejet skorstenen og skulle tilbage til gavlen smuttede hans fod, og skorstensfejeren kurede ca.4 meter ned ad taget og faldt de ca. 3 meter ned fra tagets kant til jorden, hvor han landede på benene, men kom alvorligt til skade. Ulykken har haft store konsekvenser for skorstensfejeren, som i dag er på førtidspension, som følge af de varige gener han pådrog sig ved ulykken.

Under forklaringerne for byretten og for landsretten kom det frem, at mesteren selv mange gange tidligere selv havde fejet den pågældende skorsten, og mesteren var klar over, at der faktisk var en renselem på ejendommen, som skulle have været benyttet til fejningen af skorstenen. Skorstensfejeren havde intet fået oplyst om, at der var en renselem på ejendommen. For byretten og landsretten blev det også forklaret, at det var helt sædvanlig praksis hos firmaet, at de ansatte typisk fejede skorstenen oppefra, altså fra taget. På tidspunktet for ulykken havde skorstensfejeren kun været udlært i 1 uge. Han havde været hele sin læretid hos arbejdsgiveren.

Der blev rejst krav overfor arbejdsgiveren, som blev dømt i byretten..

Sagen blev af forsikringsselskabet anket til Østre Landsret, idet forsikringsselskabet mente, at taget havde været regnvådt den dag, hvor ulykken skete. Efter en kort votering tilkendegav Landsretten, at byrettens dom ville blive stadfæstet med de af byretten anførte grunde. Landsretten tilkendegav videre, at forsikringsselskabet ikke havde ført nogen former for bevis for, at taget skulle have været regnvådt på ulykkestidspunktet, men uanset taget havde været vådt eller ej, ville det ikke have ændret på erstatningsansvaret i denne sag. Landsretten tilkendegav, at det ifølge Landsretten var en skærpende omstændighed, at arbejdet foregik i over 5 meters højde, ligesom det var en skærpende omstændighed, at arbejdsgiveren ikke havde givet skorstensfejeren instruktion om, at der på den pågældende ejendom var en renselem, som skulle anvendes ved fejning af skorstenen. En information, som arbejdsgiveren, der selv havde fejet skorstenen på det pågældende hus, var bekendt med eller i hvert fald burde være bekendt med.

Sagen viser, at en arbejdsgiver ikke uden videre kan overlade ansvaret for at vurdere om sikkerheden er i orden til de ansatte, selvom arbejdet ikke foregår på arbejdsgivers plads. Endvidere viser sagen også, at arbejdsgiveren herudover skal sikre sig – og sørge for – at de ansatte har den fornødne viden og indsigt til, at kunne vurdere om arbejdet kan udføres forsvarligt, ligesom der påhviler arbejdsgiveren en særlig forpligtelse til at instruere og føre tilsyn med de ansatte, når arbejdet foregår i højden.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jacob Holm, der førte sagen for Landsretten.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk