Blikkenslager måtte vente længe på erstatning

​Blikkenslager får endelig erstatning næsten 10 år efter han kom til skade.

Østre Landsret har netop stadfæstet Retten i Odenses dom, hvor en blikkenslager og vvs-montør fik medhold i, at arbejdsgiveren var ansvarlig for hans arbejdsskade. Rosberg & Haug Advokater har på vegne af Blik- og Rørarbejderforbundet ført sagen for både by- og landsret.

Sagen drejede sig om en blikkenslager, som havde været ude for 2 ulykker. En ulykke i sommeren 2000 og en ulykke i efteråret 2003. Ved første ulykke i 2000 var han faldet delvist igennem et tag, men havde reddet sig ved at hænge fast i taget med armene. Første ulykke medførte ikke sygeperioder, men blikkenslageren havde fået smerter i skulderen. Den anden ulykke i efteråret 2003 skete, da blikkenslageren hjalp en vognmand, fra et helt andet firma, med at aflæsse en ca. 70 kg. tung blyrulle fra ladet af lastbilen. Blyrullen blev leveret på Arbejdsgiverens virksomhed. Chaufføren slap pludselig blyrullen, hvorefter blikkenslageren uventet stod alene med en stor del af vægten i venstre arm. Blikkenslageren mærkede straks voldsomme smerter i venstre skulder.

Det var på virksomheden almindelig kutyme, at de ansatte hjalp med at aflæsse lastbiler, når varer og materialer blev leveret. Arbejdsgiveren havde ingen tekniske hjælpemidler, der kunne anvendes til brug for aflæsningen. Aflæsningen foregik derfor manuelt. Hverken blikkenslageren eller hans kollegaer havde fået nogen form for instruktion – hverken funktionel eller sikkerhedsmæssig i, hvordan den manuelle aflæsning skulle ske.

Blikkenslageren havde ikke haft sygedage som følge af skuldersmerterne forud for ulykken i efteråret 2003. Både ulykken i 2000 og ulykken i 2003 blev i 2003 anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, men hverken ulykken i 2000 eller i 2003 er blevet anerkendt som arbejdsulykker. For så vidt angår ulykken i 2003 verserer sagen stadig ved Ankestyrelsen, hvorfor der på nuværende tidspunkt endnu ikke er en endelig afklaring på den del af sagen.

Ulykken i 2003 resulterede i, at sagsøger måtte stoppe med at arbejde som blikkenslager og påbegyndte i sommeren 2004 et revalideringsforløb.

Der blev i 2005 anlagt sag mod arbejdsgiveren. I forbindelse med sagens behandling i byretten, blev sagen forelagt Retslægerådet over 2 omgange. Retslægerådet udtalte, at blikkenslagerens skulderproblemer næppe kunne være forårsaget af ulykken i 2000, men ulykken i 2003 kunne godt have været en medvirkende årsag til sagsøgerens varige gener. Sagsøger blev dømt i byretten i juni 2012 som ansvarlig for ulykken i 2003. Sagen blev af forsikringsselskabet anket til landsretten, som ved dom fra 9. januar 2013 stadfæstede byrettens dom.

Landsretten lagde til grund, at det var almindeligt forekommende hos arbejdsgiveren, at de ansatte hjalp 3. mand med at bære varer ind fra lastbilen, ligesom det blev lagt til grund, at blikkenslageren ikke havde modtaget nogen særskilt instruktion eller vejledning herom. Henset til den omhandlede blyrulles vægt på 70 kg, fandt landsretten, at der ikke var tale om en enkel og sædvanlig opgave, hvorfor instruktion og tilsyn ikke kunne undlades fra arbejdsgiverens side. Landsretten henviser i øvrigt til byrettens begrundelse, der slog fast, at et løft, som blikkenslageren og chaufføren skulle foretage, ifølge Arbejdstilsynets vejledning var sundhedsskadeligt, når byrden havde en vægt på over 42 kg.

Omkring årsagssammenhængen udtalte landsretten, at det kunne lægges til grund, at der var årsagssammenhæng mellem hændelsen i 2003 og den indtrufne skade.

Landsrettens dom viser, at en arbejdsgivers pligter til instruktion og tilsyn omkring korrekt løfteteknik også gælder, selvom ulykken skete i forbindelse med en aflæsning af en lastvogn tilhørende en 3. mand, og arbejdsgiveren reelt set ingen indflydelse havde på indretningen af lastvognen. Østre Landsret slår i dommen – med henvisning til byrettens begrundelse – også fast, at den byrde som 2 personer må løfte i fællesskab ikke må overstige 42 kg., når løftet ikke kan foretages under optimale forhold med løft tæt ved kroppen. Herudover viser dommen også, at beviset for årsagssammenhæng er løftet, når det er godtgjort, at en ulykke har været en medvirkende årsag til den indtrufne skade.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jacob Holm, der førte sagen for by- og landsretten.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk