Skortstensfejer får erstatning efter fald på 6 m.

​Østre Landsret har netop stadfæstet Retten i Roskildes dom, hvor en skorstensfejer fik medhold i, at en arbejdsgiver har en forpligtelse til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en forsvarlig måde. Rosberg & Haug advokater har på vegne af Blik- og Rørarbejderforbundet ført sagen for både by- og landsret.

Sagen drejede sig om en skorstensfejer, der skulle feje en 6 meter høj industriskorsten i mursten. Fejningen af skorstenen skulle foretages ovenfra, da der ikke var en renselem. For at komme op og feje skorstenen skulle skorstensfejeren kravle op på skorstenen via stål trin, der var muret ind i skorstenen. Da skorstensfejeren var helt oppe i toppen af skorstenen knækkede det øverste af skorstenen sammen, hvorefter skorstensfejeren faldt 6 meter ned. Ved faldet brækkede skorstensfejeren ryggen og bækkenet.

Både politi og Arbejdstilsynet undersøgte ulykken, og af politirapporten og Arbejdstilsynets notater fremgik det, at murværket var i meget ringe stand og mørtlen var meget porøs. Arbejdstilsynet udstedte strakspåbud til arbejdsgiveren for at få udarbejdet en fyldestgørende APV. Den omhandlede skorsten havde været fejet af skorstensfejere ansat hos arbejdsgiveren siden 1992. En kollega havde fejet skorstenen 2 måneder før ulykken, og havde ikke observeret, at skorstenen skulle være i dårlig stand.

Der blev rejst krav overfor arbejdsgiveren, som blev dømt i byretten. Det blev lagt til grund, at det var overladt til de ansatte skorstensfejere selv at vurdere om skorstensfejningen kunne udføres forsvarligt. På baggrund af politiets rapport og Arbejdstilsynets notater, blev det lagt til grund, at murværket og mørtlen på skorstenen var i meget dårlig stand, da ulykken skete. Byretten dømte og begrundede det med, at arbejdsgiveren ikke havde ført et tilstrækkeligt tilsyn og heller ikke havde givet de ansatte nogen instruktion. Den omstændighed, at skorstensfejere, der havde fejet den pågældende skorsten før, havde vurderet, at forholdene ved skorstenen var uproblematiske, understregede i sig selv vigtigheden af de sikkerheds- og sundhedsmæssige instrukser og tilsyn, som arbejdsgiveren er forpligtet til at give og føre. Der var ikke grundlag for at antage, at ulykken ikke ville være undgået, hvis arbejdsgiveren havde opfyldt sine forpligtelser.

Sagen blev af forsikringsselskabet anket til Østre Landsret. Efter en kort votering tilkendegav Landsretten, at byrettens dom vil blive stadfæstet med de af byretten anførte grunde. Landsretten tilkendegav, at det ifølge Landsretten var en skærpende omstændighed, at arbejdet skulle foretages af skorstensfejeren alene og at arbejdet skulle foregå i over 6 meters højde.

Sagen viser, at en arbejdsgiver ikke uden videre kan overlade ansvaret for at vurdere om sikkerheden er i orden til de ansatte, selvom arbejdet ikke foregår på arbejdsgivers plads. Endvidere viser sagen også, at arbejdsgiveren herudover skal sikre sig – og sørge for – at de ansatte har den fornødne viden og indsigt til, at kunne vurdere om arbejdet kan udføres forsvarligt.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jacob Holm, der førte sagen for Landsretten.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk