Tømrer får erstatning efter stilladsskade

​Østre Landsret har netop givet en tømrer medhold i, at det påhviler arbejdsgiveren at sørge for, at stilladser og adgangsveje skal være forsvarligt indrettet. Rosberg & Haug advokater har på vegne af Fagligt Fælles Forbund (3F) ført sagen.

Sagen drejede sig om en større renovering af flere etageejendomme, hvor der bl.a. skulle mures facade og lægges nyt tag. Der var opstillet et stillads, der blev anvendt af alle de håndværkere, der arbejdede på pladsen. Murerne, der murede facade og tømrerne, der skiftede taget, arbejdede samtidigt på stilladset. Tømrerne kunne enten benytte ejendommens trappeopgang eller opgangsfeltet i stilladset til at komme op på taget.

Da tømreren mødte på pladsen om morgenen som den første, skulle han under stilladset for at komme hen til trappeopgangsdøren. Murerne havde dagen/dagene forinden sænket stilladspladerne således, at gennemgangshøjden var under 1.70 m. Tømreren stødte hovedet mod stilladset og fik en voldsom nakkeskade.

Der blev rejst krav overfor arbejdsgiveren, men i byretten blev arbejdsgiveren frifundet. Sagen blev anket til Østre Landsret, der gav tømreren medhold og fandt arbejdsgiveren erstatningsansvarlig.

Østre Landsret lagde til grund, at murerne havde fået besked på at hæve stilladsdækket efter endt arbejdsdag, man at dette ikke altid blev gjort, hvilket arbejdsgiveren burde have været klar over. Landsretten lagde også til grund, at tømrerne benyttede både trappeopgangen og stilladsets opgangsfelt til at komme op på taget, og at de i begge tilfælde skulle passere under stilladset. Endeligt lagde Østre Landsret til grund, at der ikke var opsat advarselsskilte mod den lave stilladshøjde.

Der var tillige i sagen tvist om årsagssammenhæng mellem ulykken og tømrerens sygeperiode. Østre Landsret fandt på baggrund af Retslægerådets udtalelse og de øvrige lægelige oplysninger ikke anledning til anden antagelse, end at der forelå den fornødne årsagssammenhæng.

Eventuelle spørgsmål sagen kan rettes til advokat Brian Bruun Hansen, der førte sagen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk