Speciallæge ansvarlig for manglende anmeldelse

​For Blik- og Rørarbejderforbundet har Rosberg & Haug advokater ført en sag, der vedrørte Arbejdsskadesikringslovens 1-årige anmeldelsesfrist. Sagen drejede sig om et medlem, der fik problemer med eksem på hænderne i forbindelse med sit arbejde. Han gik til læge med problemet og lægen henviste ham til en hudlæge. Hudlægen beskrev eksemen som erhvervsbetinget men undlod at anmelde lidelsen til Arbejdsskadestyrelsen. Medlemmet gik til behandling flere gange hos hudlægen og ophørte da tilstanden bedredes. Efter godt et års tid blev tilstanden imidlertid forværret og medlemmet konsulterede igen hudlægen. Lægen konstaterede igen, at lidelsen var erhvervsbetinget og fik efter et par måneder lidelsen anmeldt.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte lidelsen og tilkendte et erhvervsevnetab, men forsikringsselskabet ankede og Ankestyrelsen afviste lidelsen som for sent anmeldt, idet lidelsen burde have været anmeldt allerede i forbindelse med de første konsultationer hos hudlægen.

Både Ankestyrelsen og speciallægen blev herefter sagsøgt, og retten i Holstebro frifandt Ankestyrelsen men dømte speciallægen som erstatningsansvarlig, idet speciallægen havde tilsidesat sin pligt til at anmelde lidelsen.

Dommen blev anket af speciallægen, men anken blev efterfølgende hævet.

Dommen viser, at pligten til at anmelde er som den fremgår af bekendtgørelsens ordlyd (jf. nu bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010, § 3), dvs. når der konstateres eller er mistanke om en erhvervssygdom, så skal der ske anmeldelse. Det er ikke et krav, at der skal kunne stilles en sikker diagnose, som det blev fremført af speciallægen under sagen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk