Dom om kørsel til arbejde - arbejdsskade anerkendt

Ny dom om ulykke sket på vej til arbejde.

En tømrer var udsat for en trafikulykke på vej til arbejde kl. 6.50. Han kom ud i en blød vejrabat og mistede herredømmet over bilen. Da han forsøgte at rette bilen op, kørte han over i modsatte vejbane og kørte sammen med en modkørende bil. Han pådrog sig en personskade ved ulykken.

Skaden blev anmeldt som en arbejdsskade. Både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen afviste, at der var tale om en arbejdsskade.

Rosberg & Haug Advokater indbragte spørgsmålet for Retten i Aalborg, der tillige fandt, at der ikke var tale om en arbejdsskade. Dommen blev anket til Vestre Landsret, der nu har afgjort, at ulykken var en arbejdsskade.

Vestre Landsret lægger vægt på, at den ansatte skulle køre direkte til en midlertidig arbejdsplads. Det giver arbejdsgiveren en effektiv udnyttelse af arbejdstiden. Det betyder, at den ansatte nogle gange skulle køre længere og nogle gange skulle køre kortere for at møde på arbejde, alt afhængig af den midlertidige arbejdsplads placering. Den ansatte blev kompenseret herfor ved at modtage godtgørelse for køretid efter overenskomsten.

Vestre Landsret lægger desuden vægt på, at den ansatte kørte i en firmabil fra privatadressen og at han medbragte værktøj m.v., der skulle benyttes på den midlertidige arbejdsplads. Der blev således ikke opbevaret værktøj på arbejdspladsen. Kørselsordningen var desuden arrangeret således, at flere ansatte normalt kørte sammen. Det var efter Vestre Landsrets opfattelse hensigtsmæssigt for arbejdsgiveren.

Dermed var kørslen overvejende sket i arbejdsgiverens interesse og omfattet af arbejdsskadesikringsloven og befordringsbekendtgørelsens § 3, nr. 6.

Kommentar til dommen

Der er nu afsagt to domme inden for godt 5 måneder med samme resultat, én fra Vestre Landsret og én fra Østre Landsret (se vort nyhedsbrev fra 19.juni 2009). Hermed må retstilstanden antages at være afklaret på dette område. Når en ansat kører i firmabil, som arbejdsgiveren afholder alle udgifter til, på vej til arbejde fra sin private bopæl, og når der medbringes værktøj, der skal anvendes på arbejdsstedet, er den ansatte omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis han kommer til skade under kørslen.

Dommene har stor betydning for mange håndværkere, der dagligt har en arbejdsdag, som beskrevet ovenfor.

(Østre Landsrets 8. afdeling, a.s. nr. B-2964-08, dom afsagt den 12. juni 2009)

(Vestre Landsrets 6. afdeling, V.L. B-0197-09, dom afsagt den 20. november 2009)

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk