Tabt arbejdsfortjeneste og feriegodtgørelse

Højesteret har i dag den 4. September afsagt en længe ventet dom om retten til feriepenge under en erstatningsberettigende sygeperiode.

Sagen drejede sig om en skade, der var indtruffet i 2003, og forsikringsselskabet havde anerkendt at ville betale erstatning for en 4-årig periode. Man ville imidlertid ikke betale både erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for et fuldt år ( 52 uger) samtidig med, at der skulle betales feriepenge for samme periode.

Højesteret gav skadelidte medhold, og fastslog, i lighed med en tidligere højesteretsafgørelse ( U.2004.2227H), at skadelidte havde krav på tabt arbejdsfortjeneste for et fuldt år og tillige på feriegodtgørelse heraf. Den skadelidte skulle således ikke ”nøjes” med tabt arbejdsfortjeneste for 47 uger med tillæg af feriepenge, men 52 ugers erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge heraf ( i den konkrete sag 12½ %). Højesteret henviste bl.a. til ferielovens § 13 og feriebekendtgørelsens § 24.

En række sager har afventet denne afgørelse, og forsikringsselskabernes indvendinger mod at betale både tabt arbejdsfortjeneste og feriegodtgørelse kan nu afvises med henvisning til Højesteretsdommen.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk