Ansvar for fald på grund af glat føre

​Sagen omhandlede en renovationsmedarbejder, der faldt i forbindelse med afhentning af skraldespande. Der var ikke på tømningstidspunktet glatførebekæmpet på de mindre veje og det var meget glat på vejen det pågældende sted, hvorfor medarbejderen faldt og slog sin skulder.


Landsretten lagde til grund, at arbejdet som renovationsmedarbejder var tilrettelagt således, at hvis det ikke var muligt at tømme en skraldespand på grund af vintervejrlig, skulle medarbejderen registrere dette i en app, som medarbejderen havde adgang til via en mobiltelefon, og samtidig tage et billede. Det var op til den enkelte renovationsmedarbejder at vurdere, om tømningen var sikkerhedsmæssig forsvarlig, når arbejdet var vanskeliggjort på grund af vejrliget.

Landsretten lagde derudover til grund, at den sidemandsoplæring medarbejderen havde fået ikke omfattede oplæring i, hvordan arbejdet skulle udføres, når der på grund af vejrliget var risiko for glat føre, eller efter hvilke parametre det skulle vurderes, om arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Der var heller ikke fremlagt en beredskabsplan eller lignende plan for, hvornår og hvordan de ansatte skal instrueres i, hvordan de skulle forholde sig ved glat føre.

Derudover lagde landsretten til grund, at den kollega, som medarbejderen kørte med havde haft en telefonsamtale med kontoret inden ulykken indtraf, og at der under den samtale var blevet gjort opmærksom på, at der på grund af sne og is var meget glat. Landsretten fandt endvidere, at medarbejderen og hans kollega var blevet bedt om at fortsætte arbejdet. Landsretten lagde endelig til grund, at der det pågældende sted, havde været meget glat.

Landsretten fandt herefter, at Renovationsselskabet havde handlet ansvarspådragende ved ikke at have sørget for, at deres medarbejder havde fået den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde, og ved ikke – efter at være gjort bekendt med, at der på grund af vintervejrliget var meget glat – at have tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, har handlet ansvarspådragende.


Sagen har været ført af advokat Emilie Therese Sylow

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk