Glat køkkengulv medførte erstatningsansvar ved arbejdsskade.

Arbejdsgiver ansvarlig for køkkenmedarbejders fald på glat gulv.

Sagen drejede sig om en køkkenmedarbejder, der faldt i forbindelse med, at hun skulle skubbe et stort ovnstik (ca. 170 cm. højt) ind i et køleskab, placeret ca. 10 cm. over gulvhøjde. Der var opsat en rampe til at køre ovnstik mv. ud og ind.

Der var i sagen enighed om, at køleskabet var placeret på et trægulv, og at sagsøger ved faldet slog sine knæ ned i den metalrampe, der lå foran køleskabet.

Tvisten drejede sig om, hvorvidt sagsøger var faldet på selve rampen, hvilket fremgik af egen læges journal og anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og hvorvidt arbejdet var planlagt og tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt tilstrækkeligt, herunder hvorvidt trægulvet og rampen udgjorde en forsvarlig indretning.

Retten tilkendegav, at det efter bevisførelsen ville blive lagt til grund, at det trægulv, der var i rummet var glat, blandt andet på baggrund af manglende afløb og optørring. Retten lagde endvidere til grund, at det krævede ekstra kræfter at få ovnstikket op ad rampen. Endelig blev det lagt til grund, at køkkenmedarbejderen faldt på gulvet af denne årsag og slog knæene mod rampen. Retten lagde herved vægt på sagsøgerens forklaring, der var enslydende med sagsøgers egne oplysninger til arbejdsskadesagen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Retten udtalte, at arbejdsgiveren burde og kunne have imødegået risikoen ved de glatte forhold på gulvet og ved den uhensigtsmæssige indretning i øvrigt.

På baggrund af rettens tilkendegivelse tog sagsøgte bekræftende til genmæle og erstatning blev betalt.

Sagen blev ført af Emilie Therese Sylow på vegne af 3F Fagligt Fælles Forbund.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk