1-årige anmeldelsesfrist - arbejdsskade

Dispensation for den 1-årige anmeldelsesfrist ved arbejdsskader.

Der har været ført et stort antal sager om dispensation for den 1-årige anmeldelsesfrist. Problemstillingen har grundlæggende været, at den Sociale Meddelelse, SM-U 24-01, der kom fra Ankestyrelsen tilbage i 2001, præsenterede sig som en præcisering, men reelt kom til at fungere som en skærpelse af dispensationsadgangen. Dispensationsadgangen er nu lovfæstet i ASL § 36, der trådte i kraft 1. juli 2007, og kravet om en rimelig begrundelse bortfaldt.

Højesteret har to gange i 2008 taget stilling til nogle af de mere forvaltningsretlige synspunkter, og har nu senest den 26. juni 2009 truffet afgørelse i endnu en sag, som Rosberg & Haug har ført på vegne af Fødevareforbundet NNF som mandatar for et medlem.

Synspunktet som Højesteret bl.a. skulle tage stilling til var, om Ankestyrelsens praksis var blevet skærpet, og i givet fald om dette indebar, at det skulle have fremgået af SM U 24-01 på en særlig måde. Højesteret fandt, at Ankestyrelsens praksis ikke var blevet skærpet, og at der dermed ikke kunne rejses relevant kritik af SM U 24-01. Højesteret henviste her til det som flertallet af landsretten var kommet frem til, der havde anført, at det ikke af Betænkningen og lovens forarbejder fremgik, at Ankestyrelsen havde frafaldet kravet om en rimelig begrundelse.

Med den seneste Højesteretsdom ligger det nu fast, at kravet om en rimelig begrundelse fortsat er til stede i de sager, der behandles efter de før 1. juli 2007 gældende regler.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk