Skadelidte har stadig krav på feriegodtgørelse

​Skadelidte lønmodtagere har (stadig) krav på feriegodtgørelse under sygdom

Højesteret kommer frem til samme resultat som i tidligere domme U2009.2914H og U2004.2227H

En lønmodtager var involveret i en trafikulykke i februar 2010 og blev afskediget fra sin arbejdsplads på grund af sygefravær til fratræden med udgangen af august 2011.

Ansvarsforsikringsselskabet udbetalte tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra fratrædelsen, og frem til der i december 2013 kunne skønnes over lønmodtagerens fremtidige erhvervsevne. Forsikringsselskabet afviste dog at betale feriegodtgørelse med 12,5 % svarende til fem ugers ferie og 2,5 % svarende til den 6. ferieuge, ligesom forsikringsselskabet afviste at indbetale arbejdsgiverandelen af ATP-bidraget.

Højesteret udtalte, at feriegodtgørelse er en del af det arbejdsvederlag, som optjenes i et ansættelsesforhold, og dermed også en del af den arbejdsfortjeneste, som kan kræves erstattet efter erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1. Dette gælder, selv om der er tale om en lønandel, der er karakteriseret ved som udgangspunkt at være øremærket til afholdelse af ferie. Har en lønmodtager været forhindret i at afholde sin ferie på grund af sygdom, har lønmodtageren ret til at få udbetalt feriepengene for den ikke afholdte ferie. Det gælder endvidere, uanset om lønmodtageren har ret til ferie og feriegodtgørelse eller har ret til løn under ferie og ferietillæg.

Højesteret tiltrådte derfor, at lønmodtageren efter sin fratræden, og indtil der kunne skønnes over hendes fremtidige erhvervsevne, var berettiget til erstatning efter erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, for feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen og betaling for den 6. ferieuge med 2,5 %. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at lønmodtageren i forbindelse med sin fratræden modtog feriegodtgørelse fra sin tidligere arbejdsgiver for en periode frem til fratrædelsen. Endvidere fastslog Højesteret, at lønmodtageren var berettiget til erstatning for arbejdsgiverandelen af ATP-bidraget.

Landsrettens flertal var nået til samme resultat.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk