Højesteret godkender 120 dages regel.

​Højesterets dom om opsigelse efter 120-dages reglen og handicap

Højesteret har i en dom om forskelsbehandling udtalt, at forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap ikke i sig selv er til hinder for en opsigelse efter 120-dages reglen, der er objektivt begrundet i et legitimt formål. Det afgørende er, om arbejdsgiver ved eller bør vide, at der er tale om et handicap.

I den konkrete sag var der tale om en ansat, der efter et færdselsuheld i december 2003 havde fået en piskesmældslæsion.

Den ansatte var herefter sygemeldt i 3 uger, hvorefter hun arbejdede på fuld tid i 10 måneder. I november 2004 meddelte hun sin arbejdsgiver, at hun ikke kunne arbejde fuld tid og arbejdede herefter på nedsat tid indtil januar 2005, hvor hun blev sygemeldt på fuld tid. Under sygemeldingen blev hun opsagt med forkortet varsel efter 120-dages reglen.

Det blev lagt til grund, at de lægeerklæringer, arbejdsgiver under sygemeldingen var blevet bekendt med, ikke gav en sådan prognose over sygdommens varighed, at arbejdsgiver vidste eller burde have vidst, at sygdommen kunne sidestilles med et handicap.

Først ved en lægeerklæring fra april 2005 kom der en prognose, hvoraf det fremgik, at det ikke på sigt kunne forventes, at den ansatte kunne arbejde fuld tid. Det blev under sagen oplyst, at arbejdsgiver ikke var gjort bekendt med denne lægeerklæring.

Højesteret udtalte, at selve begrebet handicap skulle vurderes uafhængig af, hvorvidt arbejdsgiver kendte til sygdommens varighed.

Højesteret udtalte derudover, at det er en forudsætning for, at arbejdsgiveren kan anses for at have tilsidesat forpligtelsen, at arbejdsgiveren ved eller bør vide, at arbejdstageren er handicappet. Ved denne bedømmelse må det samlede forløb tages i betragtning. Det blev lagt til grund, at arbejdsgiver ikke forud for opsigelsen af den ansatte var blevet gjort bekendt med indholdet af den lægeerklæring, hvori der fandtes en prognose, på baggrund af hvilken, sygdommen måtte sidestilles med et handicap. Højesteret fandt det derfor ikke godtgjort, at arbejdsgiver vidste eller burde vide, at den ansattes sygdom havde medført et handicap.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk